دانشکده علوم پایه

» حدس تابع با اکسل :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» تفکیک ابزارهای :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» تعیین مقدار خطا در آزمایشگاه :: ۱۳٩٠/۸/٢
» سه ظلعی بسته ای با مجموع زوایای 270 درجه :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
نوشته شده در ساعت توسط مدیر


Design By : Pichak