تعیین مقدار خطا در آزمایشگاه

برای مثال با استفاده از کولیسی، قطر یک کره را تعیین می کنیم.

حال می خواهیم بدانیم با چه دقتی حجم کره را اندازه گرفتیم.

 

داریم :

r = R/2

که داریم

dV = 4 pi r2 (dr)

که در این جا

dr

دقت کولیس مان هست.

برای مثال اگر کولیسی با دقت 0.01 میلیمتر (یا به عبارتی 0.001 سانتی متر) شعاع کره را 5 سانتی متر اندازه گیری کرده باشد

حجم کره :523.3 سانتی متر مکعب می شود.

و دقت اندازه گیری حجم معادل می شود با

dV = (4) * (pi) * (52) (0.001)  

که تقریبا معادل 0.314 سانتی متر مکعب می شود. در واقع در این جا ما حجم کره را با دقت 0.314 سانتی متر مکعب اندازه گیری کرده ایم.

 لبخند

/ 0 نظر / 95 بازدید